Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2022

Super Lappeenrannan ao 714

Johdanto
Ammattiosastomme toimii sosiaali- ja terveysalan toisen asteen koulutuksen saaneiden jäsentensä edunvalvojana. Ammattiosaston toimintaa ohjaavat säännöt, jotka perustuvat yhdistyslakiin. Säännöt antavat mahdollisuuden toteuttaa toimintaa laajasti. Pyrimme vastaamaan haasteisiin ja toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla. Tavoitteena on asettaa toiminnalle realistisia tavoitteita. Tehdään aloitteita ja ehdotuksia ammattiosaston toiminnan kehittämiseksi.

Kokoukset
Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa varsinaiseen hallituksen kokoukseen ja tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Kokoukset pidetään joko fyysisinä- tai etäkokouksina. Kesä- heinäkuussa ei kokouksia pidetä, ellei edunvalvonta sitä vaadi. Hallituksen kokouspäivät sovitaan valmiiksi kauden ensimmäisessä kokouksessa. Super Opot ja pääluottamusmiehet kutsutaan kaikkiin hallituksen kokouksiin. Sääntömääräiset kokoukset pidetään syksyllä ja keväällä. Pidämme tarvittaessa ylimääräisiä avoimia ammattiliiton kokouksia päätöksen teon tueksi.

Jäsenhankinta
Ammattiosaston tavoitteena on kasvattaa jäsenmääräämme entisestään tulevan vuoden aikana. Painopisteemme on erityisesti varsinaisiksi jäseniksi liittyvät. Opojen rooli painottuu tässä tehtävässä ja suuri merkitys on myös työpaikoilla tapahtuvalla rekrytoinnilla. Pyrimme myös lisäämään näkyvyyttä esimerkiksi järjestämällä erilaisia tempauksia ja neuvottelemalla jäsenillemme paikallisia jäsenetuja.

Ammatillinen ja sopimusedunvalvonta sekä yhteistyö
Sote uudistus etenee, hyvinvointialueiden valmistelut jatkuvat. Väliaikainen valmisteluelin VATE toimii siihen asti kunnes aluevaltuusto ja aluehallitus on valittu. VATE.ssa toimii henkilöstön edustajana Eksoten Superin pääluottamusmies Katja Laitinen. VATE.n rinnalla toimii viisi valmistelutyöryhmää: Palveluiden järjestäminen ja strategiat, hallinto, talous ja tukipalvelut, johtaminen, osaaminen ja organisointi sekä yhdyspinnat ja ICT.

Eksoten Superin pääluottamusmies Mervi Löppönen toimii henkilöstö edustajana yhdyspinnat työryhmässä. Lisäksi väliaikaisessa yhteistyöryhmässä Superia edustaa pääluottamusmies Mervi Löppönen

Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen puolella jatkuu varhaiskasvatuksen- ja koulunkäynninohjaajien määräaikaisten työsopimusten läpikäynti. Vakinaistaminen koskee lähes 50 henkilöä.

Varhaiskasvatuksen ympärivuorokautiseen yksikköön suunnitteilla vapaaehtoisuuteen perustuvaa työaikapankki

Ammattiosastomme puuttuu jatkossakin työpaikoilla mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin esim. tehtäväalueiden rajaamiset (mm. lääkehoidon toteuttaminen), täydennyskoulutusmahdollisuudet, henkilöstömitoitukset, virka/toimimuutokset ja harmaa ylityö. Ammattiosaston luottamusmiehet paneutuvat myös määräaikaisuuksiin. Paikallisneuvotteluita käydään tarpeen mukaan. Tiedon kulun turvaamiseksi ovat ammattiosastomme jäsenet erittäin merkittävässä asemassa. Pyrimme kehittämään ammatillista edunvalvontaa ja kutsumaan päättäjiä kokouksiimme ja työpaikoille.

Jatkamme alueellista yhteistyötä lähialueiden ammattiosastojen kanssa säännöllisten yhteisten tapaamisten ja monipuolisen yhteistyön keinoin.

Pääluottamusmiehet toimivat henkilöstön edustajina sopimusedunvalvonnan osalta tarvittavissa ryhmissä. Pääluottamusmiehet tiedottavat ammattiosaston hallitusta käsitellyistä asioista ja pyytävät hallituksen valtuutusta päätettäviin asioihin. Ammattiosaston hallitus kutsuu jäsenistön päättämään mm. paikallisista sopimuksista.

Hyvä yhteistyö Saimaan ammattiopisto Sampon kanssa jatkuu muun muassa työelämäkasvatuksen osalta. SuPer-opomme jatkavat säännöllisiä opiskelijatapaamisia.

Koulutustoiminta
Ammattiosastomme toimihenkilöiden ja jäsenistön toivotaan osallistuvan liiton järjestämiin koulutuksiin mahdollisimman monipuolisesti. Ammattiosasto myöntää jäsenilleen stipendejä koulutukseen. Stipendejä myönnetään harkinnanvaraisesti ja painottaen aktiivisuutta ammattiosaston toiminnassa.

Ammattiosastomme pyrkii järjestämään paikallisesti jäsenten toiveiden ja tarpeiden mukaista koulutusta tarvittaessa myös etäkoulutuksena.

Tiedotustoiminta
Kevät- ja syyskokousilmoitukset lähetetään jäsenille sähköisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta ja ilmoitus julkaistaan myös työpaikkojen ilmoitustaululla, Super- lehdessä tai paikallisessa sanomalehdessä, ammattiosaston omilla verkkosivuilla sekä ammattiosaston Facebook- sivuilla ja Instagram-tilillä.

Ammattiosaston aktiivit kutsuvat jäseniä myös henkilökohtaisesti mukaan kokouksiin.

Muusta toiminnastamme tiedotamme omilla verkkosivuillamme, Facebookissa, Instagramissa ja tarvittaessa myös SuPer-lehdessä.Toimitamme sähköiset tiedotteet ao:n tapahtumista koko jäsenistölle myös sähköpostilla. Tavoitteenamme on lisätä sähköistä viestintää ja hyödyntää osaston omia verkkosivuja tiedotusvälineenä entistä tehokkaammin.

Opiskelija- ja nuorisotoiminta
Tuemme Super-opojamme kaikin mahdollisin tavoin ja markkinoimme liiton järjestämää opiskelija- ja nuorisotoimintaa mm. verkkosivuillamme. Nuorisotoiminnan osalta tavoitteenamme on aktivoida entistä useampia nuoria mukaan ammattiosaston toimintaan. Pyrimme vuoden aikana järjestämään ainakin kaksi erityisesti nuorille tarkoitettua tilaisuutta. Hyödynnämme opiskelija- ja nuorisotoiminnassa sekä liitolta haettavaa toimintarahaa että ammattiosastomme talousarvioon budjetoitua toimintarahaa.

Yhteisöllisyys
Kuuntelemme jäsentemme toiveita yhteistä toimintaa suunniteltaessa. Mietimme tapahtumia ja retkiä, jotka toisivat jäsenille voimia työssäjaksamiseen ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Nuorten osuus toiminnassa on tullut vahvasti esiin, se tuo jatkuvuutta ja kannustaa jatkamaan.

Ammattiosastomme täytti 40-vuotta 3.9.2020 ja tätä oli tarkoitus juhlistaa 2020 syyskokouksen yhteydessä. Tämänhetkisen maailman tilanteen vuoksi juhla siirretään vuoteen 2022.

Eläkkeelle jääviä aktiivijäseniä muistetaan liiton viirillä ja kukkasin. Muut muistamiset harkinnanvaraisesti. Hallituksen jäseniä kiitämme aktiivisuudesta vuoden päätteeksi yhteisellä toiminnalla.

Taloudellinen toiminta
Talousarvio on laadittu 1,2 % suuruisen jäsenmaksupalautteen pohjalta. Superliitto maksaa jäsenmaksupalautteen ammattiosastolle 4 kertaa vuodessa.