Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2020

Super Lappeenrannan ao 714


Johdanto
Ammattiosastomme toimii sosiaali- ja terveysalan toisen asteen koulutuksen saaneiden jäsentensä edunvalvojana. Ammattiosaston toimintaa ohjaavat säännöt, jotka perustuvat yhdistyslakiin. Säännöt antavat mahdollisuuden toteuttaa toimintaa laajasti. Pyrimme vastaamaan haasteisiin ja toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla. Tavoitteena on asettaa toiminnalle realistisia tavoitteita. Tehdään aloitteita ja ehdotuksia ammattiosaston toiminnan kehittämiseksi.

Kokoukset
Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa varsinaiseen hallituksen kokoukseen ja tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Kesä- heinäkuussa ei kokouksia pidetä, ellei
edunvalvonta sitä vaadi. Hallituksen kokouspäivät sovitaan valmiiksi kauden ensimmäisessä kokouksessa. Super Opot ja pääluottamusmies kutsutaan kaikkiin
hallituksen kokouksiin. Sääntömääräiset kokoukset pidetään syksyllä ja keväällä.

Liittokokousvaalit
Tuemme ammattiosastomme ehdokkaita mm. antamalla näkyvyyttä ammattiosastomme verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Jäsenhankinta
Ammattiosaston tavoitteena on kasvattaa jäsenmääräämme entisestään tulevan vuoden aikana. Painopisteemme on erityisesti varsinaisiksi jäseniksi liittyvät. Opojen rooli painottuu tässä tehtävässä ja suuri merkitys on myös työpaikoilla tapahtuvalla rekrytoinnilla. Pyrimme myös lisäämään näkyvyyttä esimerkiksi järjestämällä erilaisia
tempauksia ja neuvottelemalla jäsenillemme paikallisia jäsenetuja.

Ammatillinen ja sopimusedunvalvonta sekä yhteistyö
Mahdollinen valtakunnallinen Sote ja maakuntauudistus tulee vaikuttamaan jäsenistömme merkittävästi. Muutoksiin valmistautumista ja vaikutusten ennakoimista jatketaan niin liitto- kuin paikallistasollakin. Haasteena tulee olemaan kuntien tekemät sotekiinteistöjen kaupat, joiden perusteella Eksoten toimintoja siirtyy yksityisille palveluntuottajille. Lisäksi Eksotella on oma ulkoistamisstrategia, jossa on linjattu, että 75% tehostetutusta palveluasumisesta- ja 50% palveluasumisesta voitaisiin ulkoistaa, lisäksi Eksote ottanut käyttöön palvelusetelit. Tämä tulee vaikuttamaan jäsenistömme palvelussuhteen ehtoihin merkittävästi. Samalla myös useamman jäsenemme työnantaja tulee vaihtumaan. Lisäksi käynnissä on parhaillaan koko henkilöstöa koskevat YT-neuvottelut.

Uuden varhaiskasvatuslain myötä Kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Vaikka siirtymäaika on v.2030 saakka, on Lpr kaupungin varhaiskasvatuksessa suunniteltu henkilöstörakenteen muutosta nopeammalla aikataululla mm. lastenhoitajien eläköitymisen myötä. (7 v sisällä 76 lastenhoitajaa jää eläkkeelle).

Ammattiosastomme puuttuu jatkossakin työpaikoilla mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin esim. tehtäväalueiden rajaamiset (mm. lääkehoidon toteuttaminen), täydennyskoulutusmahdollisuudet, henkilöstömitoitukset, virka/toimimuutokset ja harmaa ylityö. Ammattiosaston luottamusmiehet paneutuvat myös määräaikaisuuksiin. Paikallisneuvotteluita käydään tarpeen mukaan. Tiedon kulun turvaamiseksi ovat ammattiosastomme jäsenet erittäin merkittävässä asemassa. Pyrimme kehittämään ammatillista edunvalvontaa ja kutsumaan päättäjiä kokouksiimme ja työpaikoille. Jatkamme alueellista yhteistyötä lähialueiden ammattiosastojen kanssa säännöllisten yhteisten tapaamisten ja monipuolisen yhteistyön keinoin.

Pääluottamusmies toimii henkilöstön edustajana sopimusedunvalvonnan osalta tarvittavissa ryhmissä. Pääluottamusmies tiedottaa ammattiosaston hallitusta käsitellyistä asioista ja pyytää hallituksen valtuutusta päätettäviin asioihin.

Hyvä yhteistyö Saimaan ammattiopisto Sampon kanssa jatkuu muun muassa työelämäkasvatuksen osalta. SuPer-opomme jatkavat säännöllisiä opiskelijatapaamisia.

Koulutustoiminta
Ammattiosastomme toimihenkilöiden toivotaan osallistuvan liiton järjestämiin koulutuksiin mahdollisimman monipuolisesti. Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja pyrkii osallistumaan puheenjohtajapäiville ja työmarkkinapäiville. Kannustamme jäseniämme ottamaan osaa keväällä järjestettäviin ammatillisiin opintopäiviin. Ammattiosasto
myöntää jäsenilleen stipendejä koulutukseen. Stipendejä myönnetään harkinnanvaraisesti ja painottaen aktiivisuutta ammattiosaston toiminnassa. Ammattiosastomme pyrkii järjestämään paikallisesti jäsenten toiveiden ja tarpeiden mukaista koulutusta.

Tiedotustoiminta
Kevät- ja syyskokousilmoitukset lähetetään työpaikkojen yhdysjäsenille sähköisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta ja ilmoitus julkaistaan myös Super- lehdessä tai paikallisessa sanomalehdessä, ammattiosaston omilla verkkosivuilla sekä ammattiosaston Facebook- sivuilla ja Instagram-tilillä. Ammattiosaston aktiivit kutsuvat jäseniä myös henkilökohtaisesti mukaan kokouksiin. Muusta toiminnastamme tiedotamme omilla verkkosivuillamme, Facebookissa, Instagramissa ja tarvittaessa myös SuPer-lehdessä. Hallituksen jäsenille ja yhdysjäsenille toimitamme sähköiset tiedotteet ao:n tapahtumista. Tavoitteenamme on lisätä sähköistä viestintää ja hyödyntää osaston omia verkkosivuja tiedotusvälineenä entistä tehokkaammin.

Opiskelija- ja nuorisotoiminta
Tuemme Super-opojamme kaikin mahdollisin tavoin ja markkinoimme liiton järjestämää opiskelija- ja nuorisotoimintaa mm. verkkosivuillamme. Nuorisotoiminnan osalta
tavoitteenamme on aktivoida entistä useampia nuoria mukaan ammattiosaston toimintaan. Pyrimme vuoden aikana järjestämään ainakin kaksi erityisesti nuorille
tarkoitettua tilaisuutta. Hyödynnämme opiskelija- ja nuorisotoiminnassa sekä liitolta haettavaa toimintarahaa että ammattiosastomme talousarvioon budjetoitua
toimintarahaa.

Yhteisöllisyys
Kuuntelemme jäsentemme toiveita yhteistä toimintaa suunniteltaessa. Mietimme tapahtumia ja retkiä, jotka toisivat jäsenille voimia työssäjaksamiseen ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Nuorten osuus toiminnassa on tullut vahvasti esiin, se tuo jatkuvuutta ja kannustaa jatkamaan.

Ammattiosastomme täyttää 40-vuotta 3.9.2020 ja tätä on tarkoitus juhlistaa syyskokouksen yhteydessä. Perustamme tätä tilaisuutta varten juhlatoimikunnan, jossa
tarjoamme mahdollisuutta jäsenillemme vaikuttaa juhlaan.

Eläkkeelle jääviä aktiivijäseniä muistetaan liiton viirillä ja kukkasin. Muut muistamiset harkinnanvaraisesti. Hallituksen jäseniä kiitämme aktiivisuudesta vuoden päätteeksi
yhteisellä toiminnalla.

Taloudellinen toiminta
Talousarvio on laadittu 1,2 % suuruisen jäsenmaksupalautteen pohjalta. Superliitto maksaa jäsenmaksupalautteen ammattiosastolle 4 kertaa vuodessa.